زیرنویس فارسی Bobs Burgers S01E010 Imdb

Subtitle details:

 • Online: 12/31/2013 5:39 PM  
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: Not available
 • Files: 1 (16,934 bytes)
 • Production type: Translated a subtitle
 • Release type: TV
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 3 users
 • Voted as Good by: 3 users
 • Downloads: 231

Subtitle Preview:

1
00:00:20,210 --> 00:00:22,110
،خیله خب گوش کنید بچه ها
شما امروز باید

2
00:00:22,180 --> 00:00:23,780
.بهترین رفتار رو از خودتون نشون بدین

3
00:00:23,850 --> 00:00:25,650
صاحبخونمون،یعنی آقای فیشـر میاد اینجا

4
00:00:25,720 --> 00:00:28,650
،که درباره اجاره خونه حرف بزنیم
.و نمیدونیم قراره اجاره تمدید بشه یا نه

5
00:00:28,720 --> 00:00:30,390
.تمدیدش می کنه-
،خوب راستش