زیرنویس فارسی hawaii five 2010 s10e06 Imdb

Subtitle details:

 • Online: 11/15/2019 8:00 PM   20 days ago
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: Not available
 • Files: 1 (28,444 bytes)
 • Production type: Transcript (By listening)
 • Release type: Not available
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 3 users
 • Voted as Good by: 3 users
 • Downloads: 87

Subtitle Preview:

1
00:00:01,102 --> 00:00:02,928
از عقاب 3، پشتیبانی هوایی اچ.پی.دی است

2
00:00:02,953 --> 00:00:05,998
ما روی 10-80 که مرتکب قتل
توسط وسیله نقلیه شده دید داریم

3
00:00:06,023 --> 00:00:08,090
در حال حرکت به سمت
ماکایی در خیابان پالولو است

4
00:00:08,159 --> 00:00:10,125
از 2براوو727 در تعقیب

5
00:00:10,194 --> 00:00:12,472
راننده مظنون با حرکات
مارپیچ و سرعت غیرمجاز